Fenomén proroctví

Význam proroctví

Všeobecně se má za to, že proroctví má něco společného s předvídáním budoucnosti či dokonce s věštěním. Jaký je původní smysl a význam proroctví? Nový zákon přirovnává prorockou výpověď ke "svíci, která svítí na temném místě" (2 Pt 1,19). Kdykoliv se ocitneme ve tmě, světlo nám umožní vidět, kde se nacházíme, co je kolem nás, kam se můžeme pohnout. Takové světlo tedy jednak ukazuje místo, stav současnosti, ale pak také může ukázat směr cesty, kam bychom měli vykročit, pokud se k tomu cíli chceme dostat. Přečtěme si, v jakém kontextu je v Listu Petrově tento verš citován:

"Nedali jsme se vést vymyšlenými bájemi, ale zvěstovali jsme vám slavný příchod našeho Pána Ježíše Krista jako očití svědkové jeho velebnosti. On přijal od Boha Otce čest i slávu, když k němu ze svrchované slávy zazněl hlas: Toto jest můj milovaný Syn, v něm jsem nalezl zalíbení

A tento hlas, který vyšel z nebe, jsme my slyšeli, když jsme s ním byli na svaté hoře. Tím se nám potvrzuje prorocké slovo, a činíte dobře, že se ho držíte; je jako svíce, svítící v temném místě, dokud se nerozbřeskne den a jitřenka vám nevzejde v srdci.

Toho si buďte především vědomi, že žádné proroctví v Písmu nevzniká z vlastního pochopení skutečnosti. Nikdy totiž nebylo vyřčeno proroctví z lidské vůle, nýbrž z popudu Ducha svatého mluvili lidé, poslaní od Boha."

Na rozhodování lidí mají velký vliv především různí myslitelé či moderně řečeno filozofové, prognostici nebo jiní duchovní velikáni. Ať si o těchto lidech myslíme cokoliv, jejich analýzy a hodnocení s nastíněnými vizemi, patřičným vlivem a publicitou ovlivňují myšlení a vývoj celých národů. Biblická proroctví jsou potvrzena autentickými osobnosti a apoštoly - očitými svědky života, kázání, smrti a vzkříšení Krista.

Ekonom Lord John Keynes napsal: "Myšlenky filozofů, ať jsou pozitivní či negativní, mají daleko větší vliv, než se všeobecně předpokládá. Ve skutečnosti svět ovládají téměř výlučně. I takzvaní lidé praxe, kteří se domnívají, že jsou zcela oproštěni od jakýchkoliv intelektuálních vlivů, jsou obyčejně stoupenci nějakého již existujícího myslitele teoretika." (Z knihy P. A. Samuelsona: Ekonomie)

Mnohé věci lze zjistit vědecky, pozorováním a měřením. Vedle finanční a technické oblasti však potřebujeme analyzovat také duchovní stav a trend lidské společnosti. Chceme porozumět politické a společenské situaci a jejímu vývoji, protože jen tak se můžeme už dnes správně rozhodovat a dobře se připravit na zítřek. Před sto lety prohlásil francouzský matematik Laplace: "Kdybychom měli dost údajů a času na výpočty, mohli bychom vidět budoucnost stejně jako přítomnost." (Z knihy P. A. Samuelsona: Ekonomie)

Kontoxtové menu