Fenomén proroctví

Jedinečnost biblického proroctví

Původně řecké slovo "profeteúein", které se vyskytuje v Novém zákoně, má dva základní významy:

  1. Především odkrýt duchovní pohled na současnost, ukázat ji v pravém světle, osvětlit pravdivě dnešek, aktuální situaci. Prorocká vystoupení v tomto smyslu odkrývala nešvary pospolitosti, duchovní hodnocení lidských postojů a volání k pokání. Prorocké slovo především osvětlovalo Boží pohled na aktuální lidské činy. Z božského hodnocení se odvíjelo varování a upozornění na budoucí důsledky. Často zaznívalo v době, kdy se zdálo, že zlo narůstá, věrní následovníci božských nařízení byli dokonce utlačovaní a Bůh jakoby mlčel. V takové době je jasný prorocký pohled a hodnocení skutečně velmi vzácný!
  2. Slovo "profeteúein" zároveň znamená výhled do budoucnosti, odhalení konečného smyslu a cíle dějin. V určité situaci vystupovali proroci a připomínali lidem Boží věrnost, a vizi konečného zúčtování se zlem a odměny věrným. Výhled na budoucí vyústění sporu mezi dobrem a zlem inspirovalo k okamžité změně postojů. Tyto změny postojů byly tak radikální, jak radikální bylo prorocké poselství. Jestliže věrohodný prorok osvětlil velikost lidského hříchu, pak byla naděje, že viníci si své zlo uvědomí a změní co nejdříve své jednání. Jestliže je prorok ujistil, že spravedliví mají před Hospodinem budoucnost, pak se podle toho začali chovat. Dokonce i kdyby měli pro své správné jednání trpět, jejich případné současné pronásledování či útlak dostal nový smysl a jejich víra v budoucí osvobození byla posílena. Vize budoucí odměny a božského zastání posilovala myšlení a jednání lidí v jakémkoliv morálním či duchovním zápasu. Velké změny v lidských dějinách jsou přímo úměrné prorockému slovu aktivních vůdců.

Prorocké "světlo" plní tu úlohu, že nám zjevuje konečný cíl cesty. Podle něj se můžeme dnes porovnat; ověřit si, zda putujeme správným směrem. Jestliže Bůh zjevuje své budoucí království jako království spravedlnosti, pak je přirozené, že už nyní bychom se měli postavit na stranu, která má budoucnost, dokonce věčnou hodnotu, ne na stranu, která se sice jeví jako vítězná dnes, ale z dlouhodobého hlediska budoucnost nemá.

Ve světle prorockého slova se snažíme vyhodnotit současné lidské myšlení a jeho nasměrování podle duchovních kritérií. Takové hodnocení potřebuje např. církev, škola, společnost. Jen tak můžeme už dnes učinit takové rozhodnutí, které nás připraví pro zítřejší potřeby. Není totiž nic horšího, než když nás nějaké důležité události překvapí nepřipravené. Pro sebevědomé křesťany je to pak dvojí životní zaskočení.

V duchovní oblasti je takové vidění pravého stavu současnosti a budoucího trendu daleko těžší než v oblasti ekonomie, techniky či přírodních věd! Jak popsat fyzickými prostředky duchovní stav společnosti, nahlédnout do budoucího vývoje lidstva? Jak můžeme zaslechnout zprávu o vývoji zápasu mezi dobrem a zlem, když nás tento dějinný zápas všechny přesahuje? Zde nebude stačit psychologie, sociologie nebo politologie. Duchovní hodnoty nám jsou zjeveny pomocí duchovního nadpřirozeného zjevení. Takové zjevení je vlastně Božím darem. Ten můžeme přijmout a využít, či odmítnout - a nést riziko odmítnutí. Dlouhodobé zaměřeníproroctví nesou přirozeně dlouhodobé a dalekosáhlé následky.

V dějinách vždy byli lidé, kteří měli dar rozeznat duchovní hodnoty i nebezpečí, v kterých se společnost ocitá. Uměli rozlišovat, co je dobré a co zlé. Pro biblická proroctví je typické a originální to, že zprostředkovávají Boží hodnocení, nejen názory lidí. Ve starozákonních knihách často čteme takové hodnocení v následující podobě: "A činil, co jest zlé v očích Hospodinových…" Anebo: "Činil, co jest dobré v očích Hospodinových..."

Kontoxtové menu